Wednesday, December 24, 2008

การศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กโรงเรียนอนุบาล 1-3

การศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กโรงเรียนอนุบาลปีที่ 1 – 3
ภูมิหลัง
ในการศึกษาสังเกตครั้งนี้ได้ทำการสังเกตเด็ก ดังนี้

1. ชื่อ เด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม ชื่อเล่น น้องโอปอล์ ชั้น อนุบาล 1/4
เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2547 อายุ 3 ขวบ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ส่วนสูง 95 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นายวัฒพงศ์ พงศ์พรหม อายุ 38 อาชีพ รับจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค
มารดาชื่อ นางภัคฐพิชา พงศ์พรหม อายุ 37 อาชีพ รับจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ที่อยู่ 141/223 ม. 2 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 029795610

2. ชื่อ เด็กชายพลพล เปียผึ้ง ชื่อเล่น น้องพล ชั้น อนุบาล 1 /4
เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 อายุ 3 ขวบ น้ำหนัก 18 กิโลกรัม ส่วนสูง 101 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นายเสรี เปียผึ้ง อายุ 41 อาชีพ หจก เสรี บล็อกพิมพ์ ตำแหน่งผู้จัดการ
มารดาชื่อ นางประยุทร เปียผึ้ง อายุ 37 อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ 59/7 ม. 1 ซอย บุญคุ้ม ถนน พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0818069639

3. ชื่อ เด็กหญิงกวินนาฏ แก้วช่วย ชื่อเล่น น้องปริม ชั้น อนุบาล 2/1
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2546 อายุ 4 ขวบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ส่วนสูง 102 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นายสุวเดช แก้วช่วย อายุ 36 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
มารดาชื่อ นางเพ็ญพร แก้วช่วย อายุ 30 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่ 103/77 ม. 7 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 087-683-0240

4. ชื่อ เด็กชายณัฐพงษ์ วิชย์โกวิทเทน ชื่อเล่น น้องต้นกล้า ชั้น อนุบาล 2/1
เกิดวันที่ 22 เมษายน 2547 อายุ 4 ขวบ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม ส่วนสูง 113 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นายไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน อาชีพ รับราชการ
มารดาชื่อ นางธัญลักษณ์ วิชย์โกวิทเทน อาชีพ พนักงานบริษัท วีโก เรนทัล จำกัด
ที่อยู่ 222129 หมู่ 1 ถนน สุขาภิบาล 5 ต. ออเงิน อ. สายไหม จ. กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 089-6963603

5. ชื่อ เด็กหญิงธนินี แก้วสาย ชื่อเล่น น้องวา ชั้น อนุบาล 3/1
เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 อายุ 5 ขวบ น้ำหนัก 24 กิโลกรัม ส่วนสูง 115 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นาย สายธาน แก้วสาย อาชีพ รับราชการ
มารดาชื่อ นางธันยาภรณ์ แก้วสาย อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่ 52/29 หมู่ 3 ถนน สุขาภิบาล 2 ต. ออเงิน อ. สายไหม จ. กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 089-5873603

6. ชื่อ เด็กชาย กิตติกรณ์ ประสพโชค ชื่อเล่น น้องก้อ ชั้น อนุบาล 3/1
เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 อายุ 5 ขวบ น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ส่วนสูง 117 เซนติเมตร
บิดาชื่อ นาย กฤษดา ประสพโชค อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
มารดาชื่อ นาง สาริณี ประสพโชค อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ 89/8 หมู่ 8 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13818
โทรศัพท์ 089-9352978

วิธีการศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3
การศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3 ใช้เครื่องมือในการศึกษาโดยดำเนินการต่อไปนี้
1. เครื่องมือ ในการศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3 ใช้เครื่องมือต่อไปนี้
- แบบบันทึกตรวจสอบรายการ (Checklist )
2. ผู้ศึกษา พัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 1 คน คือ
นางสาวปราณี จันลา
ผู้ถูกศึกษา พัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 6 คน คือ
1. ชื่อเด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม
2. ชื่อเด็กชายพลพล เปียผึ้ง
3. ชื่อเด็กหญิงกวินนาฏ แก้วช่วย
4. ชื่อเด็กชายณัฐพงษ์ วิชย์โกวิทเทน
5. ชื่อเด็กหญิงธนินี แก้วสาย
6. ชื่อเด็กชายกิตติกรณ์ ประสพโชค
อัตราผู้ศึกษา 1 : 6 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการศึกษาสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย อนุบาลชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นดังนี้
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี
1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม ชื่อเล่น น้องโอปอล์ ชั้นอนุบาล 1/4
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้
- เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
- ใช้กรรไกรมือเดียวได้
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - รับลูกบอลได้ด้วยมือและลำตัว
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
- ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม
- กลัวการพลัดพรากจากผู้ใกล้ชิดน้อยลง
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน
- เล่นสมมติได้
- รู้จักการรอคอย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ได้แก่

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - สำรวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนและต่างกันได้
- บอกชื่อของตนเองได้
- ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
- สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้
- สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ

- ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้
- รู้จักใช้คำถาม “อะไร”
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ
- อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

2. เด็กชายพลพล เปียผึ้ง ชื่อเล่น น้องพล ชั้นอนุบาล 1/4
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้
- เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
- ใช้กรรไกรมือเดียวได้
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
- ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม
- กลัวการพลัดพรากจากผู้ใกล้ชิดน้อยลง
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน
- เล่นสมมติได้
- รู้จักการรอคอย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - สำรวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนและต่างกันได้
- บอกชื่อของตนเองได้
- ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
- สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้
- สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ
- ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้
- รู้จักใช้คำถาม “อะไร”
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ
- อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี
1. เด็กหญิงกวินนาฏ แก้วช่วย ชื่อเล่น น้องปริม ชั้นอนุบาล 2/1
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
- รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง
- เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
- ตัดกระดาษเป็นเส้นตรง
- กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะกับบางสถานการณ์
- เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง
และผู้อื่น
- ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ
- ชอบท้าทายผู้ใหญ่
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง
- เล่นร่วมกับคนอื่นได้
- รอคอยตามลำดับก่อน – หลัง
- แบ่งของให้คนอื่น
- เก็บของเล่นเข้าที่ได้

มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - จำแนกสิ่งต่าง ๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้
- บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้
- พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
- รู้จักใช้คำถาม “ทำไม”
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

2. เด็กชายณัฐพงศ์ วิชย์โกวิทเทน ชั้นอนุบาล 2/1
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
- รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง
- เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
- ตัดกระดาษเป็นเส้นตรง
- กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี


พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะกับบางสถานการณ์
- เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง
และผู้อื่น
- ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - ชอบท้าทายผู้ใหญ่
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง
- เล่นร่วมกับคนอื่นได้
- รอคอยตามลำดับก่อน – หลัง
- แบ่งของให้คนอื่น
- เก็บของเล่นเข้าที่ได้
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้
- บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้
- พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
- รู้จักใช้คำถาม “ทำไม”
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี


พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี
1. เด็กหญิงธนินี แก้วสาย ชั้นอนุบาล 3/1
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้าง
- เดินขึ้น ลง บันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
- ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด
- ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า
ฯลฯ
- ยืดตัว คล่องแคล่ว
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น
- ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง
- แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
เหมาะสม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี


พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
- เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้
- พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ
- รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง
จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้
- บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้
- พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้
- รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” “อย่างไร”
- เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม
- นับปากเปล่าได้ถึง 20
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี


2. เด็กชายกิตติกรณ์ ประสพโชค ชั้นอนุบาล 3/1
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้าง
- เดินขึ้น ลง บันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
- ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า
ฯลฯ
- ยืดตัว คล่องแคล่ว
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง
- แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
เหมาะสม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี


พัฒนาการด้านสังคม
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
- เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้
- พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ
- รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ไม่มี
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ - บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้
- บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้
- รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” “อย่างไร”
- เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม
- นับปากเปล่าได้ถึง 20
- พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ - สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่
มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 1 ไม่มี

สรุปผล

จากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 6 คน โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นดังต่อไปนี้

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี
1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม น้อง โอปอล์ ชั้นอนุบาล 1/4
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องโอปอล์สามารถกระโดดด้วยขาทั้งสองข้างอย่างมั่นคง การับลูกบอลด้วยมือทั้ง 2 ข้างน้องยังรับไม่ค่อยได้เมื่อรับแล้วก็จะหลุดมือ เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ น้องสามารถเดินได้อย่างมั่นคงไม่เซล้ม เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ คือ เขียนและจับดินสอได้ถูกต้อง ใช้กรรไกรมือเดียวได้โดยใช้มือจับกรรไกรที่พอดีกับมือตัดกระดาษตามเส้นปะที่เป็นตรง กล่าวคือน้องอิมมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องโอปอล์แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ด้วยการยิ้ม ดีใจที่ได้ทำงานศิลปะ ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม โดยบอกครูว่า “หนูเก็บที่นอนเองคะ”
กลัวการพลัดพรากจากผู้ใกล้ชิดน้อยลง คือไม่ร้องไห้เมื่อผู้ปกครองกลับบ้าน กล่าวคือน้องอิม มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสังคม น้องโอปอล์จับช้อนส้อมตักอาหารรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่หกเลอะ ชอบเล่นแบบคู่ขนานน้อยลงคือน้องโอปอล์จะเล่นและพูดคุยกับเพื่อน เล่นสมมติโดยสมมติตัวเองเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง รู้จักรอคอยในการเข้าแถวรับประทานอาหารและดื่มนม มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องโอปอล์บอกความความต่างของของหลอดด้ายว่ามีสีต่างกัน คือรู้จักสำรวจสิ่งต่างๆที่เหมือนและต่างกันได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจท์ ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย พัฒนาของการร้องเพลงอยู่ในขั้นย่อย ที่ 1 คือขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด เป็นขั้นที่เด็กชอบสำรวจตรวจสอบ น้องโอปอล์สามารถบอกชื่อตนเองได้ว่า
“ ชื่อ ด.ญ.ณัฎฐพิชา พงศ์พรหม น้องโอปอล์” ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา เมื่อดึงกระดาษออกจากกันไม่ได้ก็บอกครูว่า “ครูมันติดกันดึงไม่ออกดึงให้หนูหน่อย” สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้ในการเล่าเกี่ยวกับตนตอนที่ไม่สบายว่า “ตอนที่หนูไม่สบายแม่เอาผ้ามาเช็ดตัมน้องโอปอล์แล้วก็ให้กินยา” สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ น้องโอปอล์อ่านหนังสือนิทานไก่ตัวน้อยแล้วให้ครูเล่าให้ฟัง ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ คือร้องเพลงวันทั้ง 7 วัน และท่องตัวเลข 1 - 10 รู้จักใช้คำถาม “อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว กล่าวคือน้องโอปอล์ มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

2. เด็กชายพลพล เปียผึ้ง ชื่อเล่น น้องพล ชั้นอนุบาล 1/4
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องพลกระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้อย่างมั่นคงไม่เซล้ม รับลูกบอลด้วยมือและลำตัวโดยใช้มือและลำตัวรับลูกบอล แต่บอลยังหลุดมือในบางครั้ง เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ คือวาดวงกลมได้แต่เส้นเป็นหยัก ใช้กรรไกรมือเดียวได้โดยใช้มือจับกรรไกรยังไม่ถนัดมือ ในภาพรวมกล่าวคือน้องพลมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องพลแสดงอารมณ์ตามความรู้สึก คือแสดงอารมณ์ดีใจด้วยการยิ้มและหัวเราะเมื่อได้ทำกิจกรรมยามเช้า ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม โดยการเก็บขยะใส่ถังแล้วบอกครูว่า “พลเก็บเอง” กลัวการพลัดพรากจากผู้ใกล้ชิดน้อยลง คือ
ไม่ร้องไห้เมื่อผู้ปกครองมาส่งแล้วกลับบ้าน กล่าวคือน้องเพลงมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสังคม น้องพลจับช้อนรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนานน้อยลงคือน้องพลจะเล่นรวมกลุ่มกับเพื่อน เล่นสมมติโดยสมมติตัวเองเป็นตำรวจ
รู้จักรอคอยในการเข้าแถวรับถาดข้าว กล่าวคือน้องพลมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องพลบอกความเหมือนและความต่างของตุ้งติ้งได้ บอกว่า “สีไม่เหมือนกัน” คือรู้จักสำรวจสิ่งต่างๆที่เหมือนและต่างกันได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจท์ ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย พัฒนาของน้องเพลงอยู่ในขั้นย่อย ที่ 1 คือขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด เป็นขั้นที่เด็กชอบสำรวจตรวจสอบ น้องพลสามารถบอกชื่อตนเองได้ว่า “ด.ช.พลพล เปียผึ้ง ” ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา เมื่อแกะถุงขนมไม่ได้ก็ให้ครูช่วยแกะถุงขนมให้ สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้โดยการเล่าว่า “วันนี้ครูทิพจะให้ทำศิลปะและก็จะให้เล่นของเล่น” สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ น้องพลตั้งใจฟังนิทานขณะครูเล่า และสามารถตอบคำถามเนื้อเรื่องในนิทานได้ ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ คือร้องเพลงชาติ ทำกิจกรรมยามเช้าและทำ ท่าทางตามครูได้
รู้จักใช้คำถาม “อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว กล่าวคือน้องพลมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี
1. เด็กหญิงกวินนาฏ แก้วช่วย ชื่อเล่น น้องปริม ชั้นอนุบาล 2/1
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องปริมกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ โดยไม่เซล้ม รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง ใช้มือทั้งสองข้างรับลูกบอล โดยไม่ล่วงมือ เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ไม่ล้ม เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้โดยวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมชัดเจน จับกรรไกรมือเดียวตัดเป็นเส้นตรงได้อย่างคล่องแคล่ว น้องปริมกระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย ชอบวิ่งเล่นกับเพื่อน กล่าวคือน้องปริม มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องปริมแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ คือ หัวเราะดีใจด้วยการปรบมือ เมื่อทำกิจกรรมเต้น เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถของตนเองและผลงานผู้อื่น ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ เมื่อน้องปริมเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวทะเลก็เรียกครูให้ฟัง แต่น้องปริมชอบร้องไห้ เวลาแม่มาส่งเรียนตอนเช้า น้องปริมจะชอบร้องไห้ตามแม่กล่าวคือน้องปริมมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสังคม น้องปริมแต่งตัวได้ด้วยตนเอง เล่นร่วมกับคนอื่นได้ รอคอยตามลำดับก่อน-หลัง ในการเข้าแถวรอเล่าผลงานให้ครูฟัง แบ่งลูกปัดให้เพื่อนร้อย เก็บของเล่นเข้าที่ได้โดยที่ครูไม่ต้องบอกกล่าวคือน้องปริมมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับทฤษฎีของโคลเบอร์ ในระดับเริ่มมีจริยธรรม ขั้นที่ 1 คือเด็กจะเคารพกฎเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ คือน้องปริมจะเก็บของเล่นเข้าที่ได้ เพราะถ้าไม่เก็บจะถูกครูดุ
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องปริมจำแนกสิ่งต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องในการเล่าเรื่องที่ตนไปลอยกระทงกับแม่ สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” กล่าวคือน้องปริมมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

2. เด็กชายณัฐพงศ์ วิชย์โกวิทเทน น้องต้นกล้า ชั้นอนุบาล 2/1
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องต้นกล้ากระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ สามารถกระโดดและทรงตัวได้อย่างมั่นคง รับลูกบอลด้วยมือทั้งสองได้โดยไม่หลุดมือ เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างมั่นคงไม่เซล้ม วาดรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้โดยเป็นมุมที่ชัดเจน ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงโดยจับกรรไกรมือเดียวได้ถนัดมือ กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย ชอบถามและเล่นตามมุม กล่าวคือ น้องต้นกล้ามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องต้นกล้าแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่นเมื่อ ชอบท้าทายผู้ใหญ่ โดยท้าให้ครูเขียน ช ให้ดู ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ เพื่อรับฟังเรื่องการทำการบ้านของตน กล่าวคือน้องต้นกล้ามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสังคม น้องต้นกล้าแต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง คือติดกระดุมเสื้อ ไปห้องส้วม ล้างหน้า แปรงฟันได้เอง เล่นร่วมกับคนอื่นได้ รอคอยตามลำดับก่อน-หลังในการเข้าแถวรอส่งงาน เข้าแถวรับนม แบ่งบล็อกให้น้องปังปอนเล่น เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อเห็นว่าเพื่อนไม่เก็บ กล่าวคือน้องต้นกล้ามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องต้นกล้าจำแนกสิ่งต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ บอกได้ว่ารองเท้า 2 คู่มีคนละสี คือสีดำ กับสีแดง บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับ คำชี้แนะ หลังจากที่ครูบอกว่าลองผสมสีแดงกับสีเหลือง ดูจะได้สีอะไร น้องต้นกล้าสามารถผสมสีได้อย่างถูกต้อง สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” กล่าวคือน้องต้นกล้ามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี
1. เด็กหญิงธนินี แก้วสาย น้อง วา ชั้นอนุบาล 3/1
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องวากระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้มั่นคง ใช้รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้างได้ เดินขึ้น ลง บันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนดโดยจับกรรไกรมือเดียวตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง ได้ถนัดมือ ยืดตัว คล่องแคล่วในการยืดแขนขาได้คล่องแคล่ว การทำกิจกรรมเคลื่อนไหว กล่าวคือน้องวามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการของกีเซลที่กล่าวว่า การพัฒนาต่าง ๆ ล้วนเป็นผลมาจากวุฒิภาวะ และพัฒนาการเป็นไปอย่างมีทิศทาง คือ โครงสร้างและส่วนประกอบของร่างกายจะเจริญตามแนวนอน โดยเริ่มจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง (ศีรษะ เท้า) และการพัฒนาตามแนวขวาง โดยพัฒนาจากส่วนกลางลำตัวออกสู่ด้านข้าง (แขน มือ นิ้วมือ)
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องวาสามารถการแสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสม คือสามารถควบคุมอารมณ์ของตนที่ไม่ร้องไห้ ที่เพื่อนแกล้ง ขณะทำกิจกรรมวงกลม รู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่นบอกว่า “แป๋มเก่ง เขียนและอ่านได้” ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงคือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในการเล่นบทบาทสมมติ กล่าวคือน้องวามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

พัฒนาการด้านสังคม น้องวาสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองในการเข้าห้องน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน แต่งตัวได้ด้วยตนเอง เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้คือเล่นร้อยลูกปัดเพื่อเป็นสร้อยคอแล้วนำมาคล้องให้ครูพบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือน้องวามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องวาสามารถบอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้ คือสามารถบอกครูได้ว่า “แก้ว 3 ใบสีไม่เหมือนกัน
มีสีแดง สีเขียว และฟ้า” สามารถบอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง การสนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็นเรื่องราวได้ สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่ น้องวาวาดแต่ต้นไม้ที่มีแต่ต้นไม่มีใบ เนื่องน้องวาวาดไม่เป็น รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” “อย่างไร” เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น รู้จักขอโทษเพื่อน เพราะทำผิดต้องขอโทษ นับปากเปล่า 1 – 20 ได้ น้องวามีพัฒนาการที่สูงกว่าระดับปกติ สามารถ นับได้ถึง 30 กล่าวคือน้องวามีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

2. เด็กชายกิตติกรณ์ ประสพโชค น้องก้อ ชั้นอนุบาล 3/1
พัฒนาการด้านร่างกาย น้องก้อกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้คล่องแคล่วและมั่นคง รับลูกบอกที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้างได้ เดินขึ้น ลง บันไดสลับเท้าได้อย่างมั่นคงเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนดน้องก้อสามารถตัดได้ในเวลาสั้น ๆ เพราะจะเมื่อยมือเวลาตัดกระดาษ ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการติดกระดุมได้ ยืดตัว คล่องแคล่ว เช่นยืดแขนขาได้คล่องแคล่ว ในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหว กล่าวคือ น้องก้อมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ น้องก้อแสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เหมาะสมในการยกมือตอบคำถาม สนุก ยิ้ม หัวเราะ ขณะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ แต่บางครั้งก็แสดงอารมณ์ไม่พอใจเมื่อครูเตือน ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่นยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงน้องก้อสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่การเล่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่ตนต้องเล่นบทบาทสมมติ กล่าวคือน้องก้อมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

พัฒนาการด้านสังคม น้องก้อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง คือเข้า แต่งตัวได้ด้วยตนเอง เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ รู้จักขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือน้องก้อมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
พัฒนาการด้านสติปัญญา น้องก้อสามารถบอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้ โดยการบอกว่า “ต้นไม้สองต้นไม่เหมือนกัน ต้นนี้เป็นพุ่ม ต้นนั้นสูง” บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้ พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การสนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็นเรื่องราวน้องก้อเล่าได้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่ น้องก้อยังวาดดอกไม้ที่มีแต่ดอกไม่มีต้นไม่มีใบ รู้จักใช้คำถาม “ทำไม” “อย่างไร” เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม นับปากเปล่าได้ถึง 30 กล่าวคือ น้องก้อมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

1 comment:

ShiSu said...

อ่า เห็นด้วยเลย
การที่เราไปสังเกตุ
เราจะได้รู้ว่าเด็กมีพัฒนาการยังไงบ้าง
เพื่อจะได้นำไปเสริมสร้างพัฒนาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ