Tuesday, October 21, 2008

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี

สะท้อนภาพกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ภาพที่ 1
ที่มา : ห้องอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 - 10.45 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวสุพัตรา นามบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : ครูสนทนาทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็กๆ


ภาพที่ 2

ที่มา : ห้องอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 - 10.45 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวสุพัตรา นามบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : ครูเรียกเด็กตามสัญลักษณ์ที่อยู่ในตัวเด็กเพื่อออกมาเลือกตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกคนละ 1 ตัว เพื่อนำตัวเลขที่อยู่ในมือมาเสียบบนกระเป๋าผนังจำนวนกับตัวเลขที่กำหนดไว้ ให้เด็กนำเลขมาเสียบให้ตรง

ภาพที่ 3

ที่มา : ห้องอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 - 10.45 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวสุพัตรา นามบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : เด็กนำตัวเลขที่ครูให้เด็กหยิบคนละ 2 ตัว มาเสียบบนกระเป๋าผนังที่มีจำนวนตัวเลขกำหนดไว้ เด็กนำมาเสียบให้ตรง

สะท้อนภาพกิจกรรมกลางแจ้ง

ภาพที่ 1

ที่มา : สนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 – 11.30 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวเพียงรวี จันทร์ไทย นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : อธิบายวิธีการเล่นเกมเสียบให้ตรงให้เด็กฟังและสาธิตวิธีการวิ่งหยิบตัวเลขไปเสียบให้เด็กเข้าใจ


ภาพที่2

ที่มา : สนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 – 11.30 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวเพียงรวี จันทร์ไทย นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : เด็กแข่งขันกัน 2 ทีม นำตัวเลขไปเสียบบนกระเป๋าผนังที่กำหนด เด็กเสียบเลขตรงกับตัวเลขข้าบนที่กำหนด

ภาพที่ 3

ที่มา : สนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 – 11.30 น.

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวเพียงรวี จันทร์ไทย นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม : เด็กวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดข้าง และเหยียบบนกระดาษที่ติดไว้กับพื้นแข่งขันกันเพื่อนำเอาตัวเลขไปติดอีกฝัง แล้ววิ่งมาต่อแถวข้างหลังเพื่อน แล้วเพื่อนคนต่อไปก็วิ่ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนตัวเลขหมด ทีมไหนหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะ


No comments: