Tuesday, October 21, 2008

คู่มือการสร้าง คู่มือการใช้สื่อ

คู่มือการสร้าง
การสร้างเกมอัศจรรย์คู่ฉันอยู่ไหน

อุปกรณ์
1. กระดาษเทา-ขาว 4 แผ่นใหญ่ นำมาตัดให้เท่ากัน โดยมีขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว
2. กระดาษสีเขียว 20 แผ่น โดยตัดเท่า ๆ กัน กว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว
3. กระดาษสีฟ้า กว้าง 3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว จำนวน 20 แผ่น
4. โปสเตอร์รูปตัวเลข จำนวน เลขไทย เลขอารบิก จำนวน 20 ภาพ
5. สังกะสี จำนวน 20 แผ่น โดยการตัดให้เท่ากับกระดาษสีฟ้า
6. พลาสติกใสขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
7. สติกเกอร์ใสขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว จำนวน 20 แผ่น เท่าสีฟ้า และสังกะสี
8. กระดาษกาวเส้นเล็กกว้าง 0.5 ซม. สีเหลือง
9. กระดาษกาว 2 หน้าอย่างบาง กว้าง 0.5 ซม. 2 ม้วน
10. กรรไกร
11. คัตเตอร์
12. ห่วงขนาดเล็ก จำนวน 200 ห่วง
13. ตาไก่จำนวน ตัว
14. เชือก 6 เส้น
15. แล็กซีนสีเหลือง 2 ม้วน
16. แล็กซีนสีน้ำเงิน-ฟ้า 2 ม้วน
17. ระฆังเล็ก 110 ตัว
18. แม่เหล็กจำนวน 110 ตัว
19. ปืนกาว

วิธีการสร้าง
การทำกระเป๋าผนังแผ่นป้ายตัวเลข สำหรับเสียบตัวเลข
1. นำแผ่นกระดาษเทา- ขาว มาตัด โดยมีความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว จำนวน 20 แผ่น เท่า ๆ กัน
2. ตัดโปสเตอร์รูปตัวเลข จำนวน ตัวเลขไทย อารบิก จำนวน 20 รูป เพื่อนำมาติดบนกระดาษเทาขาวที่ตัดไว้
3. ตัดกระดาษสีชมพู สีเขียว และสีฟ้า เพื่อมาติดข้างล่างของโปสเตอร์รูปภาพ ตัวเลข จำนวน ที่อยู่ข้างบน
4. ตัดสังกะสีใส่ช่องสุดท้าย ติดกระดาษสีฟ้าทับ ติดสติกเกอร์สีเหลือง แบ่งช่องของแต่ละช่อง
5. ติกแล็กซีนขอบของแต่ละแผ่น
6. เจาะรูใส่ห่วง โดยการเจาะรูบน 3 รูล่าง3 รูข้างซ้าย 2 รูข้างขวา2 หนึ่งแผ่นจะได้ 10 รู
7. เจาะรูเสร็จใส่ห่วง
การทำบัตรจำนวนตัวเลขไทย – อารบิก
1. ตัดกระดาษสีชมพูที่มีขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว จำนวนสีละ 20 แผ่น
2. พิมพ์ตัวเลข ๑ – ๑0 ไทยติดบนกระดาษ
3. พิมพ์ตัวเลข 1 – 10

การทำระฆังเล็กติดแม่เหล็ก
1. เจาะรูแม่เหล็กด้วยตาไก่ ที่มีขนาดพอเหมาะกับระฆัง
2. นำปืนกาวมายิงแม่เหล็ก นำระฆังเล็กมาติด

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เรื่อง จำนวน สี การนับและจำนวน
ชั้นอนุบาล 2/1

ความคิดรวบยอด
เด็กสามารถนับเลขได้ 1-10 เด็กรู้จักตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิก เด็กร้องเพลงนกกระจิบพร้อมนับนิ้วมือไปด้วยได้ เด็กสามารถบอกครูได้ว่าตัวเลขที่ครูชูขึ้นมาให้เด็กๆดูเป็นเลขอะไร

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนับตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกได้
2. เด็กสามารถนับนิ้วมือตามจำนวนนิ้วมือที่ครูชูขึ้นมาให้ดูได้
3. เด็กสามารถร้องเพลงนกกระจิบพร้อมทำท่าทางประกอบเพลงได้
4. เด็กสามารถรู้จักเลขไทยและเลขอารบิกได้เมื่อครูนำตัวอย่างเลขไทยและเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากันมาวางเปรียบเทียบกันให้เด็กดู
5. เด็กสามารถรู้จำนวนกับตัวเลข

เนื้อหา
เด็กนับเลขได้ เด็กรู้จักจำนวนตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิก เด็กนับเลขและรู้จักตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกได้ 1-10

กิจกรรม
ขั้นนำ
ครูสนทนาทักทายกับเด็กๆ ครูแนะนำชื่อครูให้เด็กๆ รู้จัก ครู: เด็กๆรู้จักชื่อครูแล้ว แต่ครูยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆเลย เด็กๆช่วยแนะนำชื่อให้ครูรู้จักทีละคนนะค่ะ เริ่มจากคนที่อยู่ทางด้านขวามือของครูก่อนเลยค่ะ เด็กๆแนะนำ
5 ชื่อให้ครูรู้จักที่ละคนจนครบทุกคน ครู: วันนี้ครูจะมีเพลงมาร้อง
เด็กๆฟัง แล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงตามคุณครูนะคะ เพลงที่ครูจะนำมาร้องให้เด็กๆฟังและทำท่าทางประกอบเพลงมีชื่อว่า เพลงนกกระจิบ
ครู : นั่นนกบินมาลิบ ลิบ นกกระจิบ1 2 3 4 5 อีกฝูงบินล่องลอยมา 6 7 8 910 ตัว
ร้องเพลง 2 รอบ และให้เด็กร้อง
ครูร้องเพลง 2 รอบ และให้เด็กร้อง
ตามครู 2 รอบ แล้วให้เด็กชูมือขึ้นให้เด็กๆนับนิ้วทีละนิ้วพร้อมๆกัน
ครูนำแผ่นตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกมาชูให้เด็กๆดู
ครู: เด็กๆรู้จักเลขไทยและเลขอารบิก1-10 หรือเปล่าค่ะ ครูก็ชูตัวเลขให้เด็กดู
ครูทบทวนจำนวน และตัวเลขให้เด็กรู้จัก เด็กเข้าใจตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกมากน้อยแค่ไหนคะ
สื่อ
1. แผ่นตัวเลขไทย
2. แผ่นตัวเลขอารบิก
3. เพลงนกกระจิบ
4. แผ่นจำนวนและตัวเลขไทย-อารบิก
5. ระฆังเล็กแม่เหล็ก
ประเมินผล
1. สังเกตการณ์นับเลข 1-10 ของเด็ก
2. สังเกตการณ์นับนิ้วของเด็กตามเพลง
3. สังเกตการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงของเด็ก
4. สังเกตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากัน

แผนการจัดประสบการณ์กลางแจ้ง
เรื่อง จำนวน สี การนับและจำนวน
ชั้นอนุบาล 2/1

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กสามารถวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้
3. เด็กสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้
4. เด็กสามารถนับตัวเลขได้
5. เด็กสามารถนำตัวเลขอารบิก และตัวเลขไทยไปวางได้
6. เด็กรู้จำนวนของระฆังได้
7. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการวิ่งซิกแซก กระโดดและเดินในกรอบวงกลม เพื่อนำตัวเลขและจำนวนมาติดไว้
8. เด็กสามารถรอคอยตามลำดับก่อนหลังได้
9. เด็กเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความสุข ในการทำกิจกรรมได้

เนื้อหา
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรมวิ่งซิกแซก กระโดด และเดินตามช่องที่กำหนด เพื่อที่จะนำเอาตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกและระฆังแม่เหล็กไปติดอีกฝั่งหนึ่ง
พัฒนาด้านอารมณ์ให้กับเด็ก เด็กเกิดความสนุกสนานกับการทำกิจกรรม การวางตัวเลขและจำนวน


กิจกรรม
1. ครูแนะนำอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม
2. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็ก
ขั้นนำ ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงนกกระจิบ 2 รอบ แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม
1. ครูมีด่านอยู่ 3 ด่าน ด่านแรกครูให้เด็กวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวาง นำเอาตัวเลขอารบิกไปติดในช่องที่ 2 ทีละคนจนครบทุกคน
2. ด่านที่ 2 ครูให้เด็กวิ่งไปหยิบตัวเลขแล้วกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อเอาเลขอารบิกไปติด
3. ครูมีเกมมาคั่นกิจกรรมการวางระฆัง คือ แม่งูเอ๋ย ให้เด็กเข้าแถวคละกันใหม่อีกรอบ
ด่านที่3 ครูให้เด็กเดินตามวงกลมที่ครูกำหนดให้ เพื่อที่จะนำระฆังไปวางไว้บนแผ่นจำนวนที่มีอยู่แล้ว โดยให้เด็กไปวางทีละคนเรียงจากให้เด็กวางด้านบนก่อนแล้วไล่มาทีละจำนวน
ขั้นสรุป ครูมีแผ่นเฉลยให้เด็กดู ครูสรุปกิจกรรม ที่ทำในวันนี้ เด็กๆได้รู้จักตัวเลขอะไรบ้างคะ เด็กๆทำกิจกรรมกับครูวันนี้สนุกหรือเปล่า

สื่อ
1. แผ่นจำนวนตัวเลข
2. ขวดวางขว้างทางเพื่อให้เด็กวิ่งซิกแซกผ่าน
3. เชือกวางเป็นวงกลม
4. ระฆังแม่เหล็ก

ประเมินผล
1. สังเกตเด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. สังเกตเด็กวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขว้างได้
3. สังเกตเด็กกระโดดข้ามสิ่งกีดขว้างได้
4. สังเกตเด็กนับตัวเลขได้
5.สังเกตเด็กนำตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกไปวางได้
6. สังเกตเด็ก

คู่มือการใช้สื่อ
ชื่อสื่อ อัศจรรย์คู่ฉันอยู่ไหน
เกมเสียบให้ตรงเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย เรื่องของตัวเลข สี จำนวนนับ และการแยกแยะความแตกต่างช่วยส่งเสริพัฒนาการการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข สี ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้กับสื่อ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

จุดประสงค์
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จำนวน ตัวเลข การนับ และสี
ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
2. ช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
3. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
4. มีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
1. กระเป๋าผนังที่กำหนดตัวเลขไทย – อารบิก ตัวเลขและจำนวน แต่ละช่องจะมีสีสันแตกต่างกัน 2 ชุด
2. ตัวเลขไทย – อารบิก จำนวน 1 – 10
3. ระฆังเล็กติดแม่เหล็ก

วิธีการใช้สื่อ
1. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 10 คน
2. ให้ผู้เล่นคนที่หนึ่งหยิบตัวเลขอารบิกที่เป็นแผ่นสีเขียววิ่งผ่านสิ่งกีดขวางเพื่อนำเอาตัวเลขไปเสียบให้ตรงกับตัวเลขข้างบนที่กำหนด
3. แล้ววิ่งไปต่อแถวด้านหลังเพื่อนเมื่อเสียบเสร็จแล้ว
4. ผู้เล่นคนต่อไปทำเช่นเดียวกันจนตัวเลขหมด
5. เมื่อตัวเลขอารบิกหมดแล้ว ให้หยิบตัวเลขไทยไปเสียบข้างล่างตัวเลขที่กำหนดต่อไปจนหมด
6. ต่อด้วยการนำแม่เหล็กที่มีรูปร่างระฆังกับลูกปัดไปติดให้ครบจำนวนกับตัวเลข
7. ทีมไหนหมดก่อนเป็นทีมที่ชนะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์วงกลม
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อกิจกรรมวงกลม อัศจรรย์คู่ฉันอยู่ไหน
สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี
จำนวนผู้เล่น 20 คน
วิธีการเล่น : 1. ครูนำเด็กร้องเพลงนกกระจิบ เด็กช่วยกันร้องเพลงนกกระจิบ
นั่นนก บินมาริบริบ นกกระจิบ 1 2 3 4 5 อีกฝูง บินล่องลอยมา 6 7 8 9 10 ตัว
2. ครูสอนให้เด็กนับนิ้วมือของจำนวนนกกระจิบที่ครูร้อง
3. ครูให้เด็กนำตัวเลขอารบิกมาเสียบที่แผ่นป้ายฝาผนังทุกคนโดยที่ครูจะแจกตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกให้กับเด็กๆคนละ 2 ตัวเลข คือ ตัวเลขไทย1 ตัวเลขอารบิก 1 ให้เด็กนำตัวเลขที่อยู่ในมือที่ครูแจกให้มาเสียบทีละคน โดยครูจะมีเทคนิคและวิธีการเลือกเด็กตามสัญลักษณ์ในตัวเด็กเอง เช่น ใครเอ่ยที่มัดผม 2 ข้างครูให้ออกมาเสียบตัวเลขจนครบทุกคน
ผลที่คาดว่าเด็กจะได้รับ
เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต จำแนกแยกแยะตัวเลขที่มีความแตกต่างกัน แต่มีจำนวนเท่ากัน
ระยะเวลาที่ใช้ : 15 นาที

No comments: