Tuesday, October 21, 2008

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี
วัน/เดือน/ปี
24 ก.ค.2551
ความคิดรวบยอด
เด็กสามารถนับเลขได้ 1-10 เด็กรู้จักตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกเด็กร้องเพลงนกกระจิบพร้อมนับนิ้วมือไปด้วยได้ เด็กสามารถบอกครูได้ว่าตัวเลขที่ครูชูขึ้นมาให้เด็กๆดูเป็นเลขอะไร
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนับตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกได้
2. เด็กสามารถนับนิ้วมือตามจำนวนนิ้วมือที่ครูชูขึ้นมาให้ดูได้
3. เด็กสามารถร้องเพลงนกกระจิบพร้อมทำท่าทางประกอบเพลงได้
4. เด็กสามารถรู้จักเลขไทยและเลขอารบิกได้เมื่อครูนำตัวอย่างเลขไทยและเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากันมาวางเปรียบเทียบกันให้เด็กดู
5. เด็กสามารถรู้จำนวนกับตัวเลข

เนื้อหา

เด็กนับเลขได้ เด็กรู้จักจำนวนตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิก เด็กนับเลขและรู้จักตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกได้ 1-10

กิจกรรม

ขั้นนำ
ครูสนทนาทักทายกับเด็กๆ ครูแนะนำชื่อครูให้เด็กๆ รู้จัก
ครู: เด็กๆรู้จักชื่อครูแล้ว แต่ครูยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆเลย เด็กๆช่วยแนะนำชื่อให้ครูรู้จักทีละคนนะค่ะ เริ่มจากคนที่อยู่ทางด้านขวามือของครูก่อนเลยค่ะ
เด็กๆแนะนำชื่อให้ครูรู้จักที่ละคนจนครบทุกคน
ครู : วันนี้ครูจะมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟัง แล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงตามคุณครูนะคะเพลงที่ครูจะนำมาร้องให้เด็กๆฟังและทำท่าทางประกอบเพลงมีชื่อว่า เพลงนกกระจิบ
ครู : นั่นนกบินมาลิบ ลิบ นกกระจิบ1 2 3 4 5 อีกฝูงบินล่องลอยมา 6 7 8 910 ตัว
ครูร้องเพลง 2 รอบ และให้เด็กร้อง
ตามครู 2 รอบ แล้วให้เด็กชูมือขึ้นให้เด็กๆนับนิ้วทีละนิ้วพร้อมๆกัน
ครูนำแผ่นตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกมาชูให้เด็กๆดู
ครู: เด็กๆรู้จักเลขไทยและเลขอารบิก1-10 หรือเปล่าค่ะ ครูก็ชูตัวเลขให้เด็กดู
ครูทบทวนจำนวน และตัวเลขให้เด็กรู้จัก เด็กเข้าใจตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกมากน้อยแค่ไหนคะ

สื่อ

1. แผ่นตัวเลขไทย
2. แผ่นตัวเลขอารบิก
3. เพลงนกกระจิบ
4. แผ่นจำนวนและตัวเลขไทย-อารบิก
5. ระฆังเล็กแม่เหล็ก

ประเมินผล
1. สังเกตการณ์นับเลข 1-10 ของเด็ก
2. สังเกตการณ์นับนิ้วของเด็กตามเพลง
3. สังเกตการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงของเด็ก
4. สังเกตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากัน
ปรับแผน
- ครูเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กได้พร้อมแต่ครูควรสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อน
- ครูควรศึกษาช่วงความสนใจของเด็กและดึงดูดความสนใจของเด็ก
- ครูใช้เพลงและบทสนทาเข้าสู่บทเรียน ครูควรเตรียมความพร้อมให้เด็กเงียบก่อน

แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี

วัน/เดือน/ปี

24 ก.ค.2551

จุดประสงค์

1. เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กสามารถวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้
3. เด็กสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้
4. เด็กสามารถนับตัวเลขได้
5. เด็กสามารถนำตัวเลขอารบิก และตัวเลขไทยไปวางได้
6. เด็กรู้จำนวนของระฆังได้

7. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการวิ่งซิกแซก กระโดดและเดินในกรอบวงกลม เพื่อนำตัวเลขและจำนวนมาติดไว้
8. เด็กสามารถรอคอยตามลำดับก่อนหลังได้
9. เด็กเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความสุข ในการทำกิจกรรมได้

เนื้อหา

พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรมวิ่งซิกแซก กระโดด และเดินตามช่องที่กำหนด เพื่อที่จะนำเอาตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกและระฆังแม่เหล็กไปติดอีกฝั่งหนึ่ง

พัฒนาด้านอารมณ์ให้กับเด็ก เด็กเกิดความสนุกสนานกับการทำกิจกรรม การวางตัวเลขและจำนวน

กิจกรรม
ขั้นนำ
ครูสนทนาทักทายกับเด็กๆ ครูแนะนำชื่อครูให้เด็กๆ รู้จัก
ครู: เด็กๆรู้จักชื่อครูแล้ว แต่ครูยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆเลย เด็กๆช่วยแนะนำชื่อให้ครูรู้จักทีละคนนะค่ะ เริ่มจากคนที่อยู่ทางด้านขวามือของครูก่อนเลยค่ะ
เด็กๆแนะนำชื่อให้ครูรู้จักที่ละคนจนครบทุกคน
ครู : วันนี้ครูจะมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟัง แล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงตามคุณครูนะคะเพลงที่ครูจะนำมาร้องให้เด็กๆฟังและทำท่าทางประกอบเพลงมีชื่อว่า เพลงนกกระจิบ
ครู : นั่นนกบินมาลิบ ลิบ นกกระจิบ1 2 3 4 5 อีกฝูงบินล่องลอยมา 6 7 8 910 ตัว
ครูร้องเพลง 2 รอบ และให้เด็กร้อง
ตามครู 2 รอบ แล้วให้เด็กชูมือขึ้นให้เด็กๆนับนิ้วทีละนิ้วพร้อมๆกัน
ครูนำแผ่นตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกมาชูให้เด็กๆดู
ครู: เด็กๆรู้จักเลขไทยและเลขอารบิก1-10 หรือเปล่าค่ะ ครูก็ชูตัวเลขให้เด็กดู
ครูทบทวนจำนวน และตัวเลขให้เด็กรู้จัก เด็กเข้าใจตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกมากน้อยแค่ไหนคะ

สื่อ

1. แผ่นตัวเลขไทย
2. แผ่นตัวเลขอารบิก
3. เพลงนกกระจิบ
4. แผ่นจำนวนและตัวเลขไทย-อารบิก
5. ระฆังเล็กแม่เหล็ก

ประเมินผล

1. สังเกตการณ์นับเลข 1-10 ของเด็ก
2. สังเกตการณ์นับนิ้วของเด็กตามเพลง
3. สังเกตการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงของเด็ก
4. สังเกตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากัน

ปรับแผน
ครูเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กได้พร้อมแต่ครูควรสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อน
ครูควรศึกษาช่วงความสนใจของเด็กและดึงดูดความสนใจของเด็ก
ครูใช้เพลงและบทสนทาเข้าสู่บทเรียน ครูควรเตรียมความพร้อมให้เด็กเงียบก่อน

No comments: